Tra cứu thông tin về linh kiện điện tử đang được sử dụng phổ biến hiện nay, thông tin được sắp xếp theo bẳng thứ tự giúp dễ dàng tra cứu thôn tin.

Lưu ý: Thông tin chỉ mất tinh chất tham khảo

0-10

7805 28BYJ-48 2n4402
78l05 2n2222 2n5089 
8051 2n3053 2n5457 
24308 2n3055 2n5551
83513 2n3702 2n5551
1388A 2n3703 2n7000
1N4007 2n3819  2sc1345
1n5819 2n3904  2sc5200
1N747 2n3906  2SC828
24C04 2n4400 433MHz
4N25 6N135 6N137
74ls02 74LS85 74ls14
74193 74ls73 74ls76
74ls86 74ls90 74hc245
74hct04 ESP8266 74hc14
74HC157 74hc595 74ls00
74ls04 74ls109 74ls138
74LS145 74LS148 74LS164
74ls166 74LS323 74ls48
74ls74 74LS83 74LS85

 

A

A1015 A3144 A4988
Acs712 AD620 AD623
Ad654 Ad736 Ad8310
Ad8324acpz ADC0804 Adc0808
Ads1115 ADXL 335 Amc7135
Ams1117 Apa102 At24c02
AT89S52 Atmega128 ATMega16
ATMega2560 ATMega32 ATmega328P
Atmega8 Attiny13 ATtiny2313
Attiny4313 ATtiny45 ATtiny85
ATtiny88    

 

B

Bc108 Bc847 Bc556
Bc177 Bd139 Bc557
Bc327 Bh1750 Bc559
Bc488 Bme280 Bc638
Bc490 BMP180 Bc639
Bc547 BMP280 Bc817
Bc550 Bno055 BP3316D
Bt136 Bts7960b  

C

C1815 CD4060 Cd4026
CA3130 CD4063 CD4027
Ca3140 CD4066 CD4035
CA3240 CD4068 CD4042
CCPM CD4071 CD4047
CCS811 Cd4081 CD4049
Cd4008 Cd4511 CD4052
CD40103 CD4560 Cr2450
CD4011 CD4585 CS51411 IC
CD4012 CP2102 Ch340
CD4014 Cr1225 CD4017
CD4015 Cr2016 CD4020B
CD4022    

 

D

D2425 De2115 DS1302
D880 Dht11 Ds1307
D882 Dht22 Ds18b20
DAC0808 Diode 1n4001 DS1990A
DAC0832 Diode 1n4148 Ds3231
DAC7715 Drv8833 DS9490R
Dw01a    

E

EL1881 Ev1527 ESP32-CAM
EL357 ESP12E Esp8266
Esp8266    

F

Fga25n120 Fqp30n60l
FOD3180 FSR400
Ft232rl  

G

GP2Y1014AU0F  

H

H1102nl HM-10 Bluetoothv HT12E
HC-05 HMC5883L HX711
HC06 HT12D HC-SR505
Hcpl3120 HEF4013  

J

Jrc4558  

K

Ka331  

L

L293D LM4558 Lm2900
L293n LM4871 Lm2902
L298N LM709 Lm2904
LF351 LM723 Lm2940s
Lis3dh Lm7812 LM301
LM1084 LM7912 LM311
LM1117 IC LMH1981 LM317
Lm1458 Lmh6629 LM324
Lm1875 Lmv321 Lm338
LM201 LPC2148 LM339
Lm224 Lt1085 Lm340t5
LM2576 LT3750 LM350
Lm2596 LTC3780 DC Lm358
LM3916 Lm393 LM386
Lm3915 Lm7824 LM7905
LM741    

M

Max232 Mje3055t Mcp4921
Max30100 MKR1000 Mg82f6d17
Max3232 Mlx90614 Mg90s
MAX7219 MOC3021 Mg995
MB102 MOC3041 Mic29302
Mb10f MPSA42 Mje2955t
MC33171 Mpu6050 Mq2
MC34063A MPU9250 Msp430
MCP16252 MPXV5004DP MSP432
MCP3008 Mq135 Mt3608
Mcp4725 MQ137  

N

N76E003AT20 NeoPixel NRF24L01
Ne5532 NJM4560 NTE922
NE556    

O

OP07 Opa2134

P

p55nf06 PIC18F2550 PIC16F676
pam8610 pic18f4550 pic16f72
PC817 PIC18F46K22 PIC16f877a
pca9685 pickit3 PIC16F886
pcf8574 pl2303 PIC16F887
PIC12C508 PN532 PT8211
PIC12F508 PT100 RTD PWM

R

Raspberry Pi 4 RC522 Rs232
Raspberry Pi Pico Rj45 pinout RC4558
RB156    

S

S8050 transistor ST7290 SG3525
S8850 STM32 Nucleo Sim800l
Samb11 Stm32f030f4 SIM900A
Samd21 STM32F103C8T6 Sn74ls74an
SDS011 STM32F4 SSL5015TE
Servo mg996r Stm32f405 SX1278
SFH620A Stm8s103f3p6 SG2524

T

Tb6612fng Tlv9041 TEENSY
TC7660 TM1637 TEENSY 3.6
Tcrt5000 Tm1650 Tip120
TCS230 Tmc2130 Tip31c
Tcs34725 TMC2209 Tl071
TDA1554 TMP36 Tl072
Tda2003 Tny278 TL074
TDA2005 TP4056 TL081
TDA2030 Tpa3116d2 Tl431
Tda2050 Tpa3118 TL494
TDA7294 TPA6138A2PW TLE4999I3
Tda7388 TSOP1738 TLP250
Tda7498e Ttp223 Tlp521
Tlv9001    

U

UC2842 ULN2803 UCC25600
Uc3843 UM3561 ULN2003
Uc3844    

V

VIPER22A    

W

Ws2812b    

S

XBee S2C Xl6009 Xt60
Xl4015 XPT8871